SJIRAFFSPRÅK
av Jan Sjøberg

- ikkevoldelig kommunikasjon
- et redskap til konflikthåndtering
- når du ønsker kontakt, forståelse og empati

Ved bruk av sjiraffspråket, økes muligheten til å gjøre potensielle konflikter til konstruktive dialoger. Det blir mulig å si sin mening uten at det skaper fiendtlighet. Dette medvirker til kontakt, forståelse, medfølelse og nærhet der dette er ønskelig. Negative tankemønstre endres. Et rikere liv med økt livskvalitet kan bli resultatet for en selv og sine omgivelser.

Sjiraffspråket er en måte å kommunisere på som fungerer konflikt-dempende og kontaktskapende. Sjiraffen brukes som symbol fordi den har et stort hjerte og som ved sin lange hals har mulighet til overblikk. Språket kalles også "Ikkevoldelig Kommunikasjon", "Empatisk Kommunikasjon" og "Et språk fra hjertet". Sjiraffspråket kan anvendes i kontakt med familie, venner og på jobb. Sjiraffspråket utfordrer oss til å tenke og kommunisere med andre for å oppnå varige løsninger og relasjoner.

Marshall Rosenberg (psykolog) er grunnleggeren av denne kommunikasjonsmetoden. Han går ut fra et positivt menneskesyn, en antagelse om at mennesket i sin natur er godt, og at vi alle har mulighet til medfølelse for hverandre. Får vi det til? I hverdagen tyr vi alt for ofte til vurderinger om rett og galt, negative tanker om oss selv og andre, kombinert med følelser som frykt, sinne, skyld og skam, når vi står overfor utfordringer og problemer. Det vi da trenger, i følge Rosenberg, er å gjenopprette kontakt med vår livsenergi, dvs. kontakt med våre følelser og behov. Ofte kan vi trenge empati for å få denne kontakten. Dette danner grunnlag for å kunne gi empati til andre.

Empati gir vi når vi lytter til andres følelser og behov. Vi kan også gi empati til oss selv. Ved å uttrykke hva som skjer inni oss i stedet for hva som er galt med andre, tar vi ansvar for oss selv og blir klarere på hva som er viktig for oss. Sjiraffspråket hjelper oss slik at vi godt kan uttrykke oss med kraft og styrke om egne følelser og behov, og om hva vi ønsker annerledes, uten å angripe andre. Sjiraffspråket øker sjansen for en konstruktiv dialog der den andre ikke så lett kommer i forsvar. Ved at den andre gis frihet til å uttrykke sin opplevelse av situasjonen, øker også dennes mulighet til innlevelse og medfølelse. Begge vil dermed lettere kunne se situasjonen fra flere synsvinkler.

Sjiraffspråket bidrar derfor til å styrke hver enkelt i tillegg til styrking av relasjonen. Dette øker sannsynligheten for at man oppnår gode løsninger der alles behov blir tatt hensyn til. Bruk av dominans og maktanvendelse for å løse konflikter, innebærer en reduksjon av den annens frihet, og er ofte ikke særlig effektivt i forhold til å oppnå gode, varige løsninger. Sjiraffspråket er derfor også en kommunikasjonsform som søker kultur- og samfunnsendring.

 

Tilbake