Trenger du/dere inspirasjon og fagkunnskap
i personlig utvikling og frigjøring av ressurser?

Her får du en helhetlig tilnærming til mennesker og deres relasjoner. Gjennom Kreativ Dialog vil du få tydeliggjort helheten i nå-situasjonen og se utviklingsmuligheter. Dette skjer ved hjelp av: Likeverdig samtale, brainstorming, refleksjoner og konkret plan- og målanalyse.

Kreativ Dialog gir deg verktøy til handlingskompetanse via erfaringsbaserte og kreative teknikker og øvelser, utprøving i praksis og ved bruk av evaluering som metode. I denne prosessen vil du lære nyttige teorier og modeller. Kunstneriske innslag benyttes som bidrag til inspirasjon og økt forståelse der dette er hensiktsmessig.

Opplegg som passer for:
· Enkeltpersoner - jobb og privat
· Par og grupper - jobb og privat
· Institusjoner, organisasjoner og bedrifter

 

 


1. Kommunikasjon og sjiraffspråk
2. Konflikthåndtering og Megling
3. Kreativitetsutvikling
4. Kurs og Foredrag
5. Coaching og Prosessledelse
6. Kompetanse Jan Sjøberg
7. Kontakt
8. Linker


  1. Kommunikasjon og sjiraffspråk

Kommunikasjon
Vi kommuniserer hele tiden - både bevisst og ubevisst, verbalt og ikke-verbalt, til andre og til oss selv. Tilnærmingen i Kreativ Dialog vil nyttegjøre seg av denne helheten, både i å øke forståelsen omkring kommunikasjon og til oppøvelse av ferdigheter.

Sjiraffspråk: Ikkevoldelig kommunikasjon
Sjiraffen er pga. sin lange hals et symbol for helhet og oversikt. Samtidig er sjiraffen det landdyret med størst hjerte, som et bilde på innlevelse og empati; dvs. empati med følelser og behov. Ved å fokusere på og å ta ansvar for følelser og behov i stedet for å vurdere, tolke og angripe, blir det større muligheter for god dialog. Sjiraffspråk kalles også "Ikkevoldelig kommunikasjon", "Empatisk Kommunikasjon" og "Et språk fra hjertet". Denne kommunikasjonsformen er et effektivt redskap i konflikthåndtering og fungerer konflikt-dempende og kontaktskapende.Les mer om ikkevoldelig kommunikasjon


Se også Forum for Ikkevoldskommunikasjon: www.sjiraff.org

Tilbake til meny

  2. Konflikhåndtering og Megling

Konflikthåndtering
I oppøvelse av ferdigheter i konflikthåndtering vektlegges forståelse av helheten, dvs. av situasjonen, andre, en selv i tillegg til kulturer og strukturer på person-, gruppe- og samfunnsnivå. Ut fra dette velges strategier og ferdighetskompetanse.

Du blir kjent med modeller og metoder som er anvendbare for å forstå konflikter og for å kunne forholde seg konstruktivt til dem. Tema: Hva er konflikt, tolkninger, konflikt og følelser, forsvarsmekanismer, kommunikasjon i konfliktsituasjoner, forståelse av ikke-verbal kommunikasjon, analyse og intervensjon. Muligheter for kreative løsninger.
Intervensjon i konflikter: Se Megling nedenfor.

Megling
Megling som metode benyttes i en konfliktsituasjon der det er ønskelig med hjelp fra en tredjepart til å lede en prosess. Like fullt er prosessen partenes ansvar. Meglerrollen innebærer å stimulere partene til selv å finne sine ressurser. Disse ressursene vil være til hjelp i å finne konstruktive måter å forholde seg til hverandre på. Antall: Fra 2 til 30 personer.Tilbake til meny

  3. Kreativitetsutvikling

Med kreativitetsutvikling menes stimulering på idé- og tankeplan, sanser, følelser og intuisjon. Kreativitet hemmes ofte av et begrenset selvbilde eller av vanemessig tenkning om hva en kan og ikke kan. Ofte trengs trygghet og selvtillit for å utvikle nye sider. I arbeidet med dette er det nyttig å se på flere faktorer: Personlige forsvarsmekanismer og ressurser, stimulering av den kreative delen av hjernen; kreativ tenkning, kreativt uttrykk og kreativitet i handling. Dette gir en hensiktsmessig, helhetlig tilnærming til kreativitetsutvikling.

Arbeidsmetoder: Øvelser, dialog, tankekart, bruk av kreative medier som stemme/lyd, musikk/instrumenter/rytme, bevegelse/dans, tegning/maling, rollespill. Refleksjon over egne erfaringer og opplevelser vil inngå som en viktig del av prosessen.

Dette gir påfyll, utvikling og inspirasjon både til jobb- og privatliv.

Info om mer alternative- og selvutviklingsorienterte opplegg

Tilbake til meny

  4. Kurs og foredrag

I undervisningen brukes foredrag, workshops, gruppearbeid, prosjektarbeid og diskusjoner. Det legges opp til at deltakerne er aktive. Undervisningsformen er i hovedsak erfaringsbasert for best mulig å utvikle ferdigheter og metoder i mellommenneskelige relasjoner. For integrering og bruk i hverdagen, må det også erfares i eget liv. Undervisningen skjer individuelt og i grupper. Workshop kan være fra 8 til 60 mennesker, foredrag litt flere. For mer integrert og personlig arbeid anbefales mindre gruppestørrelser, for eksempel opptil 15.

Alle temaene nevnt ovenfor egner seg for undervisning.


Eksempler på kursopplegg

Tilbake til meny

  5. Coaching og Prosessledelse

Coaching:
Personlig veiledning i forhold til jobb og jobb-relaterte utfordringer. Målet kan være generell utvikling og det kan være i forhold til konkrete utfordringer der temaene nevnt ovenfor er aktuelle.

Konfliktcoaching: Å ledsage en konflikthåndteringsprosess i konstruktiv retning.

Siden jeg jobber ut fra en helhetlig tankegang, er det også mulig å gå inn på livssituasjonen som helhet siden "alt påvirker alt". Foregår individuelt og i små grupper.

Prosessledelse:
Dette handler om å bistå mennesker i utvikling. Ansvar for å skape gode rammer for utvikling via egenerfaring og refleksjon. Tilbaketrukket lederskap slik at deltakerne kommer i fokus. Ledelse i mindre og større grupper. Opplegg for personalgrupper, team eller andre som jobber sammen eller skal begynne å jobbe sammen. Det legges vekt på deltakernes egne ressurser og hvordan de kan brukes konstruktivt i opplæring og samarbeid videre. Prosessledelse innebærer bruk av mange forskjellige virkemidler, alt i den hensikt å stimulere en positiv utvikling.Tilbake til meny